Obchodní podmínky

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ VIP VOUCHERŮ

Společnost Firma na zážitky, s.r.o., se sídlem Praha 2, Nad Petruskou 63/1, PSČ 120 00,
IČO: 27624021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 119670 (dále jen „Firma na zážitky, s.r.o.“) zavedla nový model prodeje širokospektrých voucherů, který funguje na principu výměny  univerzálního (VIP) voucheru za voucher dárkový, opravňující držitele voucheru k jeho uplatnění u smluvního partnera společnosti Firma na zážitky s.r.o. s tím, že:

"Univerzálním (VIP) voucherem" se rozumí voucher vydaný společností Firma na zážitky, s.r.o., obsahující kredit v určité finanční hodnotě s tím, že držitel univerzálního (VIP) voucheru je oprávněn k  výměně tohoto kreditu za dárkový poukaz.  Univerzální (VIP) voucher je ceninou.

"VIP bene voucherem" se rozumí druh univerzálního (VIP) voucheru vydaný společností Firma na zážitky, s.r.o., obsahující kredit v určité finanční hodnotě s tím, že držitel univerzálního (VIP) bene voucheru je oprávněn k  výměně tohoto kreditu za dárkový poukaz. Partneři, jejichž poukazy lze zakoupit za kredit z univerzálního (VIP) bene voucheru, jsou označeni modrou vlaječkou „VIPbene“. Univerzální (VIP) bene voucher je ceninou. Univerzální (VIP) bene voucher je osvobozený od odvodů na sociální a zdravotní pojištění dle vyhlášky ministerstva financí č. 114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb.  
V ostatním platí pro univerzální (VIP) bene voucher vše, co tyto obchodní podmínky stanoví pro univerzální (VIP) voucher.

"Dárkovým poukazem" se rozumí poukaz vydaný smluvním partnerem společnosti Firma na zážitky (dále jen „partner“), opravňující držitele poukazu k jeho využití u partnera za účelem odběru jeho zboží nebo využití jeho služeb. Dárkový poukaz je ceninou.

"Klientem" se rozumí osoba, která získala univerzální (VIP) voucher (např. od svého zaměstnavatele nebo smluvního partnera) a je tedy oprávněna si vyměnit kredit čerpaný
z univerzálního (VIP) voucheru za dárkový poukaz partnera.

"Kupujícím dárkového poukazu" se rozumí třetí osoba, která nevlastní univerzální (VIP) voucher a přesto má zájem o dárkový poukaz.

I.

Platnost univerzálního (VIP) voucheru

1.1. Univerzální (VIP) voucher má danou platnost, která je uvedena přímo na zadní straně (VIP) voucheru.

1.2. Uplynutím této doby platnosti zaniká nárok klienta na aktivaci univerzálního (VIP) voucheru a také na výměnu kreditu čerpaného z univerzálního (VIP) voucheru za dárkový poukaz partnera.

1.3. Po uplynutí doby platnosti univerzálního (VIP) voucheru ztrácí příjemce nárok na aktivaci univerzálního (VIP) voucheru a také na výměnu kreditu čerpaného z univerzálního (VIP) voucheru za dárkový poukaz partnera. Společnosti Firma na zážitky, s.r.o. v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít služby za stanovených podmínek v souladu s čl. I. odst. 1.1. a 1.2. těchto obchodních podmínek.

II.

Využití univerzálního (VIP) voucheru a dárkového poukazu

2.1. Klient může provést aktivaci univerzálního (VIP) voucheru na internetových stránkách www.vipvoucher.cz provozovaných společností Firma na zážitky, s.r.o. a tím převést univerzální (VIP) voucher na kredit. Klient nejprve provede registraci na těchto internetových stránkách. Následně po přihlášení na tento svůj účet zadá bezpečnostní a unikátní kód uvedený na univerzálním (VIP) voucheru. Hodnota kreditu z využitého univerzálního (VIP) voucheru se mu automaticky připíše na účet. Tento kredit je klient následně oprávněn vyměnit za dárkový poukaz partnera dle vlastní volby. Aktuální nabídka dárkových poukazů jednotlivých partnerů včetně jejich kreditové hodnoty je uvedena na internetových stránkách www.vipvoucher.cz Univerzální (VIP) voucher, ani kredit z něho čerpaný, není možno vyměnit za peníze.

2.2. Kupující dárkového poukazu má možnost si dárkový poukaz, resp. kredit pro jeho výměnu, zakoupit na internetových stránkách www.vipvoucher.cz. Cenu kreditu je možno v tomto případě zaplatit online platební kartou, na dobírku nebo v hotovosti na adrese sídla společnosti Firma na zážitky, s.r.o. S výjimkou ustanovení čl. II. odst. 2.1. těchto obchodních podmínek, platí tyto obchodní podmínky pro kupujícího dárkového poukazu stejně jako pro klienta.

2.3. Kupující dárkového poukazu, který je spotřebitelem, má právo odstoupit
od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se kupující dárkového poukazu využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat společnosti Firma na zážitky, s.r.o. nejpozději do 14. dne od převzetí dárkového poukazu. Kupující dárkového poukazu, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit
od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Firma na zážitky, s.r.o. kupujícího dárkového poukazu upozorňuje především na ustanovení § 1837 pod písmenem a) dle kterého: „Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo
na odstoupení od smlouvy.“ Společnost Firma na zážitky, s.r.o. tímto kupujícího dárkového poukazu ve smyslu výše uvedeného ustanovení informuje, že v případě využije-li dárkový poukaz u příslušného partnera ve lhůtě 14 dnů od převzetí dárkového poukazu, ztrácí tím možnost od smlouvy odstoupit. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto čl. II. odst. 2.3. těchto obchodních podmínek a přesto dárkový poukaz na základě zpřístupněných údajů využije nebo ho umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit společnosti Firma na zážitky, s.r.o. škodu, kterou ji tím způsobí.

2.4. Ustanovení článku II. odst. 2.2. těchto obchodních podmínek platí také pro případ, má-li klient zájem dokoupit si kredit, neboť kredit připsaný z univerzálního (VIP) voucheru není dostatečný pro výměnu za dárkový poukaz v hodnotě, kterou si klient přeje.

2.5. Výměnou kreditu za příslušný dárkový poukaz ztrácí klient možnost takto zvolený dárkový poukaz znovu vyměnit za dárkový poukaz jiného partnera či na opětovné převedení jeho hodnoty na kredit či vyplacení jeho hodnoty v penězích. Pokud však společnost Firma na zážitky, s.r.o. vyjde klientovi vstříc a již zvolený konkrétní dárkový poukaz mu na jeho přání vymění za jiný (nevyhovující či nevhodný dárek apod.), potom platí následující: a) pokud si klient zvolí k výměně dražší dárkový poukaz, než byl původní, potom je povinen doplatit cenu dražšího dárkového poukazu s tím, že pro doplacení platí stejné podmínky jako pro dokoupení dárkového poukazu, resp. kreditu pro jeho výměnu viz odst. 2.2. tohoto článku; b) pokud si klient zvolí k výměně levnější dárkový poukaz, než byl původní, souhlasí s tím, že společnost Firma na zážitky, s.r.o. mu není v tomto případě povinna vracet žádný kredit ani žádné peněžní prostředky. Je zcela na úvaze klienta, zda má zájem již zvolený dárkový poukaz vyměnit za jiný levnější i za cenu původně zvoleného dražšího dárkového poukazu. Na tuto výměnu nemá klient právní nárok.

2.6. Využití dárkového poukazu u partnera (využití zboží či služeb partnera) se řídí plně obchodními podmínkami stanovenými příslušným partnerem a společnost Firma na zážitky, s.r.o. nenese za poskytnutí plnění partnera klientovi dle dárkového poukazu žádnou odpovědnost.

III.

Doručení dárkového poukazu

3.1. Cena a podmínky doručení dárkového poukazu kliento vi jsou uvedeny na internetových stránkách www.vipvoucher.cz, a to pro všechny možné způsoby doručení, které si klient může zvolit. Dárkový poukaz je vždy doručován jako cenina.

3.2. Společnost Firma na zážitky, s.r.o. se zavazuje doručit klientovi dárkový poukaz do
5 pracovních dnů ode dne jeho objednání v souladu s ustanovením čl. III. odst. 3.1. těchto podmínek. Pokud klient v této lhůtě dárkový poukaz neobdrží, je povinen tuto skutečnost společnosti Firma na zážitky, s.r.o. bez prodlení oznámit na tel. číslo 222 31 69 57 nebo emailovou adresu info@vipvoucher.cz. Společnost Firma na zážitky, s.r.o. následně zjedná nápravu a zajistí doručení dárkového poukazu klientovi.

IV.

Zpracování osobních údajů klienta

4.1. Společnost Firma na zážitky, s.r.o. tímto informuje klienta o zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, a to za účelem splnění smluvního závazku společnosti  Firma na zážitky, s.r.o. zajistit klientovi možnost výměny univerzálního VIP voucheru za dárkový poukaz. Osobní údaje klienta budou zpracovány pouze společností Firma na zážitky, s.r.o., elektronicky a pouze po dobu nezbytnou pro splnění tohoto účelu.

4.2. Společnost Firma na zážitky, s.r.o. tímto informuje klienta:

1) o jeho právu požadovat opravu svých osobních údajů,

2) o jeho právu přístupu k osobním údajům v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy právu požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů s tím, že společnost Firma na zážitky, s.r.o. je povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat,

3) že pokud zjistí nebo se bude domnívat, že společnosti  Firma na zážitky, s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat společnost Firma na zážitky, s.r.o. o vysvětlení,

b) požadovat, aby společnost Firma na zážitky, s.r.o. odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů.

4.3. V souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákona o některých službách informační společnosti) může společnost Firma na zážitky s.r.o. použít elektronický kontakt získaný od svého zákazníka pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb (pro zasílání newsletterů), a to i bez předchozího výslovného souhlasu zákazníka. Každý zákazník má v tomto případě při zaslání každé jednotlivé zprávy (každého jednotlivého newsletteru) možnost zdarma odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v newsletteru.

V.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při České obchodní inspekci (ADR)

Každý klient, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu se společností Firma na zážitky, s.r.o. (tedy v případě, pokud se klient domnívá, že jej společnost Firma na zážitky, s.r.o. poškodila nebo nedostála svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde
(vložit odkaz: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ).

VI.

Platnost Podmínek pro využití VIP voucherů

Tyto podmínky pro využití VIP voucherů a dárkových poukazů jsou platné a účinné od 13.1.2017.
Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.